Čeština English Deutsch

Vyhledávání

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(DÁLE TAKÉ JEN „VOP“) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZK ING s.r.o. PRO NÁKUP PRODUKTŮ (VÝROBKY, PRÁCE A SLUŽBY)

1. Všeobecná ustanovení

Kupujícím se rozumí obchodní společnost ZK ING s.r.o. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí právnická osoba, které jsou tyto VOP zasílány jako součást návrhu kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“), nebo zaslané objednávky. Není-li ustanoveno v textu smlouvy nebo objednávky jinak, řídí se veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím těmito VOP, dohodou smluvních stran a ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Prodávající garantuje akceptací těchto VOP, že v souvislosti s realizací předmětu plnění splňuje všechny legislativní a jakostní požadavky a že realizací předmětu plnění nejsou dotčena práva třetích osob, včetně průmyslových práv. Předmět plnění, který je předmětem smlouvy, je v dalším textu označován jako „dodávka“. Návrh smlouvy je pro kupujícího závazný do 7 dnů ode dne jeho doručení prodávajícímu, pokud není v návrhu smlouvy stanoveno jinak. Pokud nedojde do uplynutí lhůty k písemnému potvrzení objednávky (návrhu smlouvy) prodávajícím, nemůže se prodávající domáhat po kupujícím, aby odebral dodávku a uhradil její kupní cenu. Písemné potvrzení musí být doručeno kupujícímu nejpozději poslední den uvedené lhůty. Jakékoliv písemné ujednání mezi kupujícím a prodávajícím má přednost před těmito VOP.

2. Ceny

Ceny stanovené ve smlouvě jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné. Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, zejména náklady spojené s balením zboží a s jeho dodáním dle článků 3, 4, 5,6 a 7 těchto VOP.

3. Dodací podmínky

Pokud není stanoveno jinak, platí dodací podmínka DAP ve smyslu INCOTERMS 2010 (viz místo dodání dle smlouvy).
S odvoláním na zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění a související právní předpisy prodávající předá (zašle) kupujícímu jako součást dodávky prohlášení nebo ujištění o shodě a návod k použití pro dodávku v českém jazyce. Při fakturaci prodávající uvede zemi původu dodávky. Při dodání dodávky v obalu předá (zašle) prodávající kupujícímu jako součást dodávky, s odvoláním na zákon č. 477/2001 Sb. a související právní předpisy, prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh prodávajícím, označení materiálu, z něhož je obal vyroben a způsob nakládání s použitým obalem, případně informaci prodávajícího o způsobu zajištění zpětného odběru obalu. Kupující je povinen zaplatit za dodávku kupní cenu a převzít dodávku v souladu se smlouvou. Spolu s dodávkou předá prodávající kupujícímu úplný seznam všech náhradních dílů a dílů, které podléhají opotřebení v době kratší, než je záruční doba, a které jsou nezbytné pro bezvadný provoz v záruční době.
Kupující převezme dodávku jen v pracovních dnech, a to v časech viz níže, pokud není stanoveno ve smlouvě jinak.

Pondělí08:30 – 12:3013:30 – 17:00
Úterý08:30 – 12:30 
Středa08:30 – 12:3013:30 – 17:00
Čtvrtek08:30 – 12:3013:30 – 16:00
Pátek08:30 – 12:3013:30 – 17:00


4. Dodací lhůty

Prodávající je povinen splnit závazek ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě. Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže
dodávka je předána kupujícímu v rozsahu daném kupní smlouvou. Je-li zřejmé, že prodávající není schopen dostát svým závazkům řádně a včas, neprodleně o tomto informuje kupujícího.

5. Platební podmínky

Kupní cena je splatná 45 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu kupujícímu, není-li smluvně ujednáno jinak. Faktura nebude uhrazena, pokud nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., číslo smlouvy
a řádně vyplněný a potvrzený doklad o splnění (dodací list, předávací protokol). Taková dodávka je považována za neúplnou. Za den úhrady se považuje den odepsání částky z bankovního účtu kupujícího. Kupující je oprávněn použít dodávku pro svoji podnikatelskou činnost i před úplným zaplacením kupní ceny, aniž by to mělo vliv na záruční podmínky.

6. Jakost zboží

Prodávající je povinen dodávku, resp. každou její část dodat novou, kompletní a nepoškozenou. Technické parametry dodávky musí být splněny v souladu s požadavky konkretizovanými ve smlouvě (popř. objednávce) s odvolávkami na výkresovou dokumentaci, použité normy, legislativní předpisy, návody k používání apod. Součástí dodávky musí být i legislativou nebo kupujícím požadované doklady (návody k používání, atesty, protokoly o zkouškách, potvrzené inspekční plány atd.). Kupující je oprávněn předložit prodávajícímu plán jakosti a provést vyzkoušení před přejímkou dodávky. V případě, že zboží neodpovídá požadované jakosti, je prodávající povinen na své náklady uvést zboží do stavu jakosti předepsané.

7. Záruka

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje prodávající na dodávku záruku za jakost dle § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání dodávky kupujícímu.

8. Reklamace

Kupující může převzít dodávku i s vadami či pouze část dodávky, v těchto případech má nárok požadovat přiměřenou slevu z ceny dodávky. Vady na dodávce je kupující oprávněn reklamovat písemně po celou dobu trvání záruční lhůty.

9. Smluvní pokuta

Nedodá-li prodávající dodávku řádně a včas, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dodávky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má prodávají právo fakturovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího postoupit, jednostranně započíst pohledávku vzniklou nebo související se smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že by prodávající porušil tuto povinnost, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny dodávky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

10. Nakládání s informacemi

Dodavatel nebude zveřejňovat ani odkazovat na smlouvu nebo na odběratele či zákazníka anebo na jakékoliv údaje o těchto subjektech, a to bez předchozího písemného souhlasu dotčených subjektů.
Veškerá dokumentace, technické a jiné údaje poskytnuté odběratelem nebo zákazníkem dodavateli mají důvěrný charakter a lze je používat pouze pro účely smlouvy. Třetí straně je možno tyto informace a údaje sdělit či předat pouze se souhlasem odběratele či zákazníka, přičemž třetí strana musí být o důvěrnosti sdělených údajů zpravena. Pokud jsou předávány v písemné formě, musí být následně odběrateli či zákazníkovi na vyžádání vráceny.
Právní a skutkové okolnosti, které si smluvní strany poskytly při jednání o uzavření smlouvy a v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy, jsou důvěrné. Smluvní strana, která byla s důvěrnými okolnostmi seznámena, není oprávněna tyto údaje a sdělení prozradit třetí osobě, ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, pro který s nimi byla seznámena.
Obchodní tajemství není dodavatel oprávněn prozradit třetí osobě, ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, pro nějž byly poskytnuty.

11. Vyšší moc

Smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o okolnosti vyšší moci bez zbytečného odkladu, nejpozději do
3 dnů od doby, kdy se o vyšší moci dozvěděla, a neprodleně existenci této překážky druhé smluvní straně doložit.
Smluvní strana neodpovídá za nesplnění závazku ze smlouvy a za újmu v souvislosti s tím vzniklou, došlo-li k nesplnění závazku nebo ke vzniku újmy výhradně v důsledku účinků vyšší moci a informovala-li dotčená smluvní strana řádně a včas druhou smluvní stranu.
Účinky vyšší moci jsou omezeny na dobu trvání vyšší moci.
Smluvní strana není oprávněna dovolávat se účinků vyšší moci, trvají-li účinky vyšší moci v době prodlení této smluvní strany.
Trvají-li účinky vyšší moci déle než 90 dnů od oznámení dotčenou smluvní stranou, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o změně smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy do 30 dnů od uplynutí doby dle věty předchozí, je kterákoliv smluvní strana oprávněna písemně odstoupit od smlouvy.

12. Řešení sporů

V případě vzniku sporu v průběhu smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany budou snažit řešit spor nejprve vzájemným jednáním.

13. Podpůrná jednání a zákaz zneužití insolvenčního řízení

Pokud není ve smlouvě nebo objednávce dohodnuto něco jiného, platí pro vztah mezi kupujícím a prodávajícím tyto VOP. Odesláním kupující prohlašuje, že se s VOP a návrhem smlouvy seznámil a souhlasí s nimi. Obchodní, technické či jiné podmínky prodávajícího se neaplikují, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Pokud prodávající ve své akceptaci odkáže na své obchodní, technické či jiné podmínky nedochází takovou akceptací prodávajícího k uzavření smlouvy (ve smyslu § 1751 odst. 2 věta druhá zák. č. 89/2012 Sb.) a k uzavření smlouvy dojde teprve výslovným přijetím takových podmínek kupujícím.
Prodávající se zavazuje nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k vyřešení vzájemných sporů ze smluvního vztahu, zejména nepodat tzv. šikanózní insolvenční návrh, za který se pro účely smlouvy a VOP považuje případ, kdy pohledávka prodávajícího nevyplývá z písemně uzavřené smlouvy, nebo prodávající je sám v prodlení s plněním svého závazku dle smlouvy, nebo kdy prodávající nepodal před podáním insolvenčního návrhu žalobu na zaplacení pohledávky ze smlouvy a o takové žalobě dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
V případě porušení závazku prodávajícího nepodat šikanózní insolvenční návrh, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. Tuto smluvní pokutu považují smluvní strany za odpovídající ve vztahu k okolnostem případu.

14. Závěrečná ustanovení

Smlouva, tyto VOP a práva a povinnosti stran ze smlouvy
a VOP se řídí českým právním řádem. Veškerá další ujednání, změny a dodatky jsou platné pouze v případě, že byly uzavřeny v písemné formě. Obě smluvní strany se dohodly zdržet se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s obchodními zájmy jedné nebo druhé strany a informace získané v rámci vzájemné obchodní spolupráce považovat za neveřejné. Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré doplňky, úpravy a změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou ve smlouvě s přesným uvedením, které části VOP se pro daný obchodní případ upravují a jak, a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

Tyto všeobecné platební podmínky jsou platné od 01.01.2015

vop zk ing s.r.o.pdf [235,67 kB]